• Salesman
         +(84)918.26.11.44
 • Gearmotor Chat Viber
 • Salesman
         +(84)987.246.757
 • Electric motor Chat Viber
 • Salesman
         +(84)941.976.189
 • AC Motor Chat Viber
 • Salesman
         +(84)949.380.913
 • Worm gear motor Chat Viber
 • Salesman
         +(84)923.886.133

Điều khoản sư dụng

Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps/Google Earth

Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps/Google Earth

Sửa đổi lần cuối: 17 tháng 12 năm 2015

Cảm ơn bạn đã sử dụng Google Maps và Google Earth ("Google Maps/Google Earth").

Google Maps/Google Earth cho phép bạn xem và sử dụng nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm bản đồ và dữ liệu địa hình, hình ảnh, danh sách doanh nghiệp, thông tin giao thông, bài đánh giá và các thông tin liên quan khác do Google, người cấp phép và người dùng của Google cung cấp ("Nội dung").

Bằng cách truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Google Maps/Google Earth, nghĩa là bạn đồng ý với:

 1. Điều khoản dịch vụ của Google ("Điều khoản chung");
 2. các điều khoản bổ sung này của Maps/Google Earth (the "Điều khoản bổ sung của Maps/Earth");
 3. Thông báo pháp lý của Google Maps/Google Earth ("Thông báo pháp lý"); và
 4. Chính sách bảo mật của Google ("Chính sách bảo mật").

Vui lòng đọc kỹ mỗi một trong bốn tài liệu này, bắt đầu với Điều khoản chung. Điều khoản chung làm rõ, ví dụ: quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung bạn tải lên và trách nhiệm của bạn khi sử dụng nội dung của Google hoặc nội dung của bên thứ ba hoặc khi sử dụng Google Maps/Google Earth trong khi lái xe.

Chúng tôi gọi chung Điều khoản chung, Điều khoản bổ sung của Maps/Earth, Thông báo pháp lý và Chính sách bảo mật là "Thỏa thuận". Thỏa thuận là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và Google liên quan đến việc bạn sử dụng Google Maps/Google Earth.

 1. Giấy phép. Theo các điều khoản của Thỏa thuận, Google cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Google Maps/Google Earth, bao gồm cả các tính năng cho phép bạn:

  1. xem và chú thích vào bản đồ;

  2. tạo tệp KML và lớp bản đồ;

  3. hiển thị công khai Nội dung trực tuyến với sự ghi nhận tác giả phù hợp, trong video và trong ấn bản; và

  4. làm nhiều việc khác được mô tả trong trang quyền Sử dụng Google Maps, Google Earth và Chế độ xem phố.

 2. Hành vi bị cấm. Khi sử dụng Google Maps/Google Earth, bạn không được (hoặc cho phép những người hành động thay mặt bạn):

  1. phân phối lại hoặc bán bất kỳ phần nào của Google Maps/Google Earth hoặc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên Google Maps/Google Earth (trừ khi bạn sử dụng API của Google Maps/Google Earth theo điều khoản dịch vụ của chúng);

  2. sao chép Nội dung (trừ khi bạn cho phép làm như vậy theo trang quyền Sử dụng Google Maps, Google Earth và Chế độ xem phố hoặc luật sở hữu trí tuệ hiện hành, bao gồm cả "sử dụng hợp lý");

  3. tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu hàng loạt của Nội dung (hoặc cho phép bất kỳ ai khác làm như vậy);

  4. sử dụng Google Maps/Google Earth để tạo hoặc bổ sung bất kỳ tập dữ liệu nào liên quan đến lập bản đồ (bao gồm tập dữ liệu lập bản đồ hoặc điều hướng, cơ sở dữ liệu danh sách doanh nghiệp, danh sách gửi thư hoặc danh sách tiếp thị từ xa) để sử dụng trong một dịch vụ thay thế cho dịch vụ về cơ bản gần giống với Google Maps/Google Earth;

  5. sử dụng bất kỳ phần nào của Google Maps/Google Earth cùng với các sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác cho hoặc kết hợp với điều hướng thời gian thực hoặc điều khiển xe tự động, ngoại trừ thông qua một tính năng cụ thể do Google cung cấp, chẳng hạn như Android Auto hoặc Gửi tới ô tô;

  6. thiết kế đối chiếu hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn từ Google Maps/Google Earth hoặc bất kỳ phần mềm nào có liên quan, ngoại trừ trường hợp hạn chế này bị cấm rõ ràng bởi luật hiện hành;

  7. xóa, che hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của Google hoặc bất kỳ liên kết nào đến hoặc thông báo về những điều khoản này hoặc bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác; hoặc

  8. làm bất cứ điều gì không thích hợp, bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của người khác (bao gồm cả quyền riêng tư, quyền công khai và quyền sở hữu trí tuệ của họ).

 3. Điều kiện thực tế; sự chấp nhận rủi ro. Khi bạn sử dụng dữ liệu bản đồ, thông tin giao thông, chỉ đường và Nội dung khác của Google Maps/Google Earth, bạn có thể thấy các điều kiện thực tế khác so với kết quả bản đồ và Nội dung, vì vậy, bạn phải tự cân nhắc và tự chịu rủi ro khi sử dụng Google Maps/Google Earth. Bạn luôn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hậu quả của hành vi.

 4. Nội dung của bạn trong Google Maps/Google Earth. Nội dung bạn tải lên, gửi, lưu trữ hoặc nhận thông qua Google Maps/Google Earth phải tuân thủ Điều khoản chung của Google, bao gồm cả giấy phép trong phần có tựa đề “Nội dung của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi”. Tuy nhiên, nội dung chỉ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn (chẳng hạn như tệp KML được lưu trữ cục bộ) không được tải lên hoặc gửi cho Google và do đó, không chịu sự điều chỉnh của giấy phép đó.

 5. Người dùng chính phủ. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức chính phủ, các điều khoản sau đây sẽ áp dụng:

  1. Việc chính phủ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Mục có tựa đề “Sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệp” của Điều khoản chung được thay thế hoàn toàn bởi mục sau:

   “Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức chính phủ, tổ chức đó chấp nhận các điều khoản này. Chỉ trong trường hợp được cho phép bởi pháp luật, quy định hoặc đặc quyền và miễn trừ, tổ chức đó sẽ không làm phương hại và bồi thường cho Google cũng như các chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của Google cho bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, chi phí kiện tụng và lệ phí pháp lý."

  2. Luật điều chỉnh.

   1. Đối với tổ chức chính quyền thành phố hoặc tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, mục Điều khoản chung liên quan đến luật điều chỉnh và nơi xét xử sẽ không áp dụng.

   2. Đối với tổ chức chính quyền liên bang của Hoa Kỳ, mục Điều khoản chung liên quan đến luật pháp điều chỉnh và nơi xét xử được thay thế hoàn toàn bằng mục sau:

    "Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh bởi và diễn giải cũng như thực thi theo luật của Hoa Kỳ mà không tham chiếu đến xung đột luật. Chỉ trong trường hợp được luật liên bang cho phép: (A) Luật của bang California (không bao gồm các nguyên tắc về xung đột luật của California) sẽ áp dụng trong trường hợp không có luật liên bang có thể áp dụng; và (B) mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các Dịch vụ sẽ được đưa ra tố tụng duy nhất tại các tòa án liên bang của hạt Santa Clara, California và các bên đồng ý với khu vực tài phán riêng của các tòa án đó.”

  3. Quyền hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ. Mọi việc truy cập hoặc sử dụng Google Maps/Google Earth bởi hoặc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải tuân theo mục "Quyền hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ" trong Thông báo pháp lý.

  Reader Comments